ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING DICHTERBLIJ

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De Stichting: Stichting dichterBLIJ, gevestigd in de gemeente Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80282792
  • Het Bestuur: het bestuur van de Stichting, uitgelegd in het huishoudelijk reglement
  • Het Gebaar: Voor ‘n keertje genoemd in het projectplan, social mediakanalen en website: Het zorgen voor de gegevens en eventueel aangelegenheid voor een eenmalig kaartje vanuit de Vrijwilligers naar de Oudere met tientallen tegelijk
  • De Vrijwilliger: de persoon die zich heeft aangemeld bij de Stichting voor het voorzien in het Gebaar
  • De Oudere: de persoon die wordt verrast door het Gebaar.

ARTIKEL 2 DOEL VAN STICHTING

De Stichting heeft ten doel het aangaan van de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen door contact te leggen tussen deze groep en andere generaties, die op vrijwillige basis een band onderhouden die zij zelf kunnen vormgeven (in wijze van communiceren en frequentie). De bestuursleden opereren op vrijwillige en onbezoldigde basis.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van het versturen van de gegevens naar de Vrijwilliger.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebeurtenissen die kunnen worden teruggeleid tot het Gebaarvanaf het moment van het leggen van het eerste contact, tenzij met de Vrijwilliger voorafgaande aan de totstandkoming van een vorm van Contact schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgtrajecten.

3.4 Alle personen die bij de uitvoering door de Stichting zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 GEBAAR

5.1 Het Gebaar komt tot stand wanneer de Stichting een aanvraag namens een Oudere heeft goedgekeurd en doorgestuurd naar de Vrijwilliger.

5.2 Het staat het Bestuur van de Stichting vrij om een aanvraag te weigeren omwille van de frequentie van vragen naar de Vrijwilliger.

5.3 Het staat het Bestuur van de Stichting vrij om een keuze te maken in het geval van meerdere aanvragen in de periode van het Gebaar.

5.4 Het staat het Bestuur van de Stichting vrij om Vrijwilligers te weigeren.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor incidenten in welke soort die hun oorzaak kunnen vinden in het begonnen contact tussen de Oudere en de Vrijwilliger, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting.

5.2 Bij het inschakelen van derden zal de Stichting steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5.3 De Stichting is echter niet aansprakelijk voor (vervolg)schade die het gevolg is van tekortkomingen van de ingeschakelde derden.

5.4 De Stichting kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor welk contact dan ook en welk materiaal dan ook voortvloeiend uit het gelegde contact.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VRIJWILLIGER

6.1 De Vrijwilliger en de Oudere mogen na het Gebaar gezamenlijk naar eigen idee invullen wat betreft frequentie en wijze van communiceren nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden.

6.2 De Vrijwilliger mag van de diensten van de Stichting geen oneigenlijk gebruik maken, waaronder gebruik valt dat strijdig is met wet- en regelgeving of strafbare feiten bevat.

ARTIKEL 7 GESCHILLEN EN FORUMKEUZE

7.1 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, zijn onderhevig aan Nederlands recht en behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Noord-Holland.

7.2 Een Vrijwilliger of Oudere dient, op straffe van verval van zijn recht, zijn klacht inzake het Contact schriftelijk aan de Stichting voor te leggen binnen één maand nadat de Vrijwilliger of Oudere kennis heeft kunnen nemen van het opzettelijk handelen en/of de grove nalatigheid van de kant van de Stichting en/of haar bestuursleden en/of derden, welke handeling of nalatigheid tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. De Stichting streeft ernaar een klacht binnen vier weken na ontvangst van die klacht af te handelen. Indien deze termijn voor de Stichting te kort is, zal de Vrijwilliger of Oudere schriftelijk worden geïnformeerd over de voortgang van de behandeling van zijn klacht. Geschillen die na afhandeling door de Stichting uit de rechtsverhouding tussen de Vrijwilliger of Oudere en de Stichting voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

ARTIKEL 8 VERNIETIGBAARHEID

8.1 Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.