Privacyverklaring dichterBLIJ voor ouderen
Versie: 1.0.1
Datum: 24-7-2020

Om de diensten van dichterBLIJ mogelijk te maken worden er persoonsgegevens van u als deelnemer aan onze dienstverlening verwerkt. De bescherming van de privacy staat daarbij voorop. Wij gaan daarom zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Graag leggen wij in deze privacyverklaring uit wat wij doen en hoe wij dat doen.

Verwerking persoonsgegevens
Voor de uitvoering van de diensten van dichterBLIJ, verwerken wij alleen de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens. Het gaat hierbij om naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verwerken wij eventuele interesses van deelnemers, zodat we een goede match kunnen maken.

 

DichterBLIJ gebruikt uw persoonsgegevens onder de grondslag “uitvoeren van een overeenkomst”. Wij slaan uw persoonsgegevens op en delen die met de contactpersoon van het verpleeg- of verzorgingshuis en de vrijwilliger die met u wil corresponderen. Voor meer informatie over onze dienstverlening wordt verwezen naar de algemene voorwaarden.

 

De inhoud van de correspondentie kan meegelezen worden door de contactpersoon van de zorginstelling. De correspondentie wordt in principe niet door dichterBLIJ verwerkt, tenzij hiervoor zwaarwegende redenen zijn. U wordt hierover dan vooraf geïnformeerd.

 

Het niet verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken aan vrijwilligers dus alleen uw gegevens nadat u zich heeft aangemeld. De algemene voorwaarden zijn dan van toepassing.

 

Indien u zich aanmeldt via de website, dan worden de contactgegevens ook verwerkt door partijen die onze website hosten en beheren. Met deze zogenaamde verwerkers zijn goede afspraken gemaakt over de beveiliging van uw gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Bewaren
De persoonsgegevens worden bewaard tot de beëindiging van de dienstverlening, tenzij deze op basis van een wettelijke verplichting langer moeten worden bewaard. In dat geval wordt de wettelijke termijn gehanteerd.

Technische en organisatorische maatregelen
Er zijn diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan en deze goed te beveiligen. Onze medewerkers zijn zich bewust van mogelijke risico’s met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en zijn op de hoogte van de afspraken die hierover binnen de organisatie zijn gemaakt. Medewerkers kunnen alleen de gegevens inzien die nodig zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Er is een protocol voor eventuele datalekken en met leveranciers (‘verwerkers’) zijn goede afspraken gemaakt over informatiebeveiliging.

Uw rechten
U heeft als betrokkene de hierna genoemde rechten. Als u een vraag of klacht heeft dan horen wij dat graag. U heeft het recht om:

  • Uw gegevens in te zien
  • Te laten corrigeren indien gegevens onjuist zijn
  • Uw gegevens te laten verwijderen
  • De verwerking van uw gegevens te beperken
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
  • Uw gegevens aan een derde partij over te dragen

 

Als u van deze rechten gebruik wilt maken kunt u contact met ons opnemen. Hieronder leest u onze contactgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
dichterBLIJ
contact@dichterblij.nl
06 528 900 24
06 396 028 80